Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: ma_shuchen@alic.com

Tel: 0086-551-62299364

Fax: +86-551-62826319

Mobile: 18755100755

Zip Code: 230088